ชื่อเรื่อง

:  รอบรู้ รอบโลก ความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผู้แต่ง :  นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข  
สังกัด :  กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 69 ฉบับที่ 215 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม ดาวน์โหลด