ชื่อเรื่อง

: กรมวิทยาศาสตร์บริการ นำวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมมุ่งผลักดันพืชเศรษฐกิจใหม่ "กัญชง"

ผู้แต่ง

: ชญานี บาตรโพธิ์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ และ จุฑามาศ เจียมเจือจันทร์ นักวิทยาศาสตร์

สังกัด กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ และกองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 217 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด