ชื่อเรื่อง

: กรมวิทยาศาสตร์บริการ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ BCG

ผู้แต่ง

: อมรพล ช่างสุพรรรณ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ นิมิต พาลี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และ จิระฉัตร ศรีแสน นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ

สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ : วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 70 ฉบับที่ 217 ประจำเดือนกันยายน 2564
อ่านเอกสารฉบับเต็ม : ดาวน์โหลด