ชื่อเรื่อง :  วศ. วันนี้ วศ.อว. ยกระดับเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทยสู่ศูนย์กลางยานยนต์สมัยใหม่
ผู้แต่ง :  จิตลดา คณีกุล นักวิชาการเผยแพร่
สังกัด สำนักงานเลขานุการกรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 219 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด