ชื่อเรื่อง :  NET ZERO
ผู้แต่ง จิรสา ทรงกรด นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด