ชื่อเรื่อง :  การติดตามตรวจสอบ และเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
ผู้แต่ง วีรภัทร์ ทองอนันต์ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด