ชื่อเรื่อง :  การยกระดับมาตรฐานห้องปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ผู้แต่ง ปริดา จำปีเรือง นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองวัสดุวิศวกรรม
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด