ชื่อเรื่อง :  การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับชุมชน
ผู้แต่ง

จิตต์เรขา ทองมณี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และ ปริยากร มิตรชอบ                 เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ชำนาญงาน

สังกัด กองเทคโนโลยีชุมชน     
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด