ชื่อเรื่อง :  ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน : วัฏจักรชีวภาพ
ผู้แต่ง

ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ และ  ปุณยวีร์ กฤตวิทย์ นักวิทยาศาสตร์

สังกัด กองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 71 ฉบับที่ 220 ประจำเดือนกันยายน 2565
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด