ชื่อเรื่อง :  People in focus นายเกรียงไกร นาคะเกศ หัวหน้ากลุ่มรับรองความสามารถบุคลากร
ผู้แต่ง โชติรส ชูจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
สังกัด  กลุ่มประชาสัมพันธ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด