ชื่อเรื่อง :  ผลิตภัณฑ์ไหมพรมย้อมสีธรรมชาติจากการแปรรูปรังไหมเหลือทิ้ง
ผู้แต่ง ธัญญภรณ์ ศรีสุบิน นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมพื้นถิ่น กองเทคโนโลยีชุมชน
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด