ชื่อเรื่อง :  การรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ เพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการทดสอบทางการแพทย์
ผู้แต่ง ปวีณ์นุช เจริญสุขพลอยผล นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด