ชื่อเรื่อง :  Green To กิน - กิจกรรมสีเขียวสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้แต่ง สุวศรี เตชะภาส นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ และ วนัท ตะเภาพงษ์ บรรณารักษ์ชำนาญการ
สังกัด กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด