ชื่อเรื่อง :  เทคโนโลยีการผลิตน้ำดื่มจากอากาศนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผู้แต่ง อุมาภรณ์ บุญนิธิ นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 221 ประจำเดือนมกราคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด