ชื่อเรื่อง :  รอบรู้ รอบโลก โรคอัลไซเมอร์กับการแคะจมูก
ผู้แต่ง จุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุช นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
สังกัด กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด