ชื่อเรื่อง :  การตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการรับรองผลิตภัณฑ์วัสดุจากธรรมชาติตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน ภาคการดำเนินงานต่อเนื่อง
ผู้แต่ง ดวงกมล เชาวน์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
สังกัด กองตรวจสอบและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 222 ประจำเดือนพฤษภาคม 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด