ชื่อเรื่อง :  People in focus แนวคิด "รักษ์โลก" สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นางสาวดวงกมล เชาว์ศรีหมุด ผู้อำนวยการกองตรวจและรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์
ผู้แต่ง กัญญาณัฐ เทวงษา นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
สังกัด กลุ่มประชาสัมพันธ์
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 72 ฉบับที่ 223 ประจำเดือนกันยายน 2566
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด