ชื่อเรื่อง :  การบริหารจัดการหนังสือราชการของกองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ผู้แต่ง  ปัทมา นิ่มเรือง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
สังกัด  กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประเภทสิ่งพิมพ์ :  วารสารกรมวิทยาศาสตร์บริการ ปีที่ 73 ฉบับที่ 224 ประจำเดือนมกราคม 2567
อ่านเอกสารฉบับเต็ม  ดาวน์โหลด