โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP

 สรุปผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ใน 10 จังหวัดเป้าหมาย

จัดทำโดย คณะผู้จัดทำ วศ. 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2559 โครงการทดสอบสินค้า OTOP

จัดทำโดย คณะทำงาน วศ.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2558 โครงการทดสอบสินค้า OTOP

จัดทำโดย จัดทำโดย .. คณะทำงาน วศ. 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2557 โครงการทดสอบสินค้า OTOP

จัดทำโดย คณะทำงาน วศ.