ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5946 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเสื้อกาวน์

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 29 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0029.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- กำหนดคุณลักษณะที่ต้องการของเสื้อกาวน์สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ใช้สวมใส่เพื่อปฏิบัติงานที่มีโอกาสสัมผัสเลือด ของเหลวในร่างกายต่าง ๆ และวัสดุติดเชื้อ

- ไม่ครอบคลุมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (personal protective equipment) อื่น เช่น ชุดคลุมปฏิบัติงาน (coverall) ถุงมือสำหรับการตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ ถุงมือยางปราศจากเชื้อสำหรับการศัลยกรรม อุปกรณ์ป้องกันสำหรับศีรษะและเท้า เป็นต้น

- ไม่กำหนดความต้านทานการทะลุผ่านของเลเซอร์

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3071 - 2563