ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5945 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมผ้ากันสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 28 (ท้ายประกาศ 1 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0028.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- กำหนดสมบัติที่สำคัญของผ้ากันสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่น โดยใช้หลักการการคลุมที่นอนด้วยวัสดุที่มีขนาดรูเล็กกว่าอนุภาคของสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นสำหรับการป้องกันสารก่อภูมิแพ้ไรฝุ่นและตัวไรฝุ่น

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3069 - 2563