ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 5947 (พ.ศ. 2563) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ. 2511 เรื่อง กำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์ - ข้อกำหนดเฉพาะสำหรับความปลอดภัยเบื้องต้นและสมรรถนะที่จำเป็นของเวิร์กสเตชั่นในการให้ยาสลบ

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 18 ง (25 มกราคม พ.ศ. 2564) หน้า 30 (ท้ายประกาศ 3 หน้า)

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/018/T_0030.PDF

รายละเอียด/ขอบข่าย : มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้

- ต้องใช้ร่วมกับ IEC 60601-1:2005

- แสดงถึงความปลอดภัยเบื้องต้นและสมรรถนะที่จําเป็นของเวิร์กสเตชั่นในการให้ยาสลบโดยการสูดดมที่ต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยผู้เชี่ยวชาญ

- กำหนดข้อกำหนดเฉพาะสำหรับเวิร์กสเตชั่นในการให้ยาสลบและส่วนประกอบอื่นๆ ในระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
ระบบการส่งก๊าซยาสลบ ระบบการหายใจรับยาสลบ ระบบขับไล่ก๊าซยาสลบ ระบบการส่งยาสลบในสภาพไอ
เครื่องช่วยระบายยาสลบ อุปกรณ์การเฝ้าติดตาม ระบบเตือนภัย เครื่องมือสำหรับการป้องกัน

- ใช้กับอุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตตั้งใจจะเชื่อมต่อกับเวิร์กสเตชั่นในการให้ยาสลบ โดยอุปกรณ์นั้นมีผลต่อความปลอดภัยเบื้องต้นหรือสมรรถนะที่จําเป็นของเวิร์กสเตชั่นในการให้ยาสลบ

- ถ้าหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อย่อยที่พิจารณากับส่วนใดส่วนหนึ่งของส่วนประกอบต่างๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์เท่านั้นหรือระบบเครื่องมือแพทย์เท่านั้น จะมีการระบุเจาะจงที่หัวข้อใหญ่หรือเนื้อหาภายในของหัวข้อนั้น แต่ถ้าไม่เช่นนั้นแล้ว ให้ถือว่าหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อย่อยนั้น กล่าวรวมถึงทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าทางการแพทย์และระบบเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องกัน

หมายเลขมาตรฐาน : มอก. 3075 เล่ม 5 - 2563