Biodegradable Plastics
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic

พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
🌾 หากมองรอบๆ ตัว จะพบว่าพลาสติกถูกนำมาใช้กับทุกสิ่งในชีวิตประจำวันของเรา เช่น ภาชนะบรรจุอาหาร อุปกรณ์เครื่องเขียน เฟอร์นิเจอร์ หรือแม้แต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์

เอทานอล
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: แนะนำหนังสือ
⛽ เอทานอล (ethanol หรือ ethyl alcohol) เป็นแอลกอฮอล์ชนิดหนึ่ง มีคุณสมบัติติดไฟง่าย ไม่มีสี เป็นสารประกอบเคมีที่เป็นพิษอ่อน ๆ ประกอบด้วยคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน ปัจจุบันได้นำเอทานอลไปใช้เป็นพลังงานทดแทนในเครื่องยนต์ โดยสามารถนำมาใช้ได้ 3 รูปแบบ ได้แก่

ไขมันทรานส์
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic
กระแสข่าวเรื่องไขมันทรานส์ (Trans fat) ก่อนหน้านี้ ส่งผลให้ผู้บริโภคหลายคนเริ่มตื่นตัวและหันมา สนใจสุขภาพกันมากขึ้น เนื่องจากผลการวิจัยพบว่าการบริโภคอาหารที่ประกอบด้วยไขมันทรานส์ เช่น เบเกอรี่ ขนมขบเคี้ยว อาหารฟาสต์ฟู้ด และอาหารทอด ในปริมาณมากเกินไปจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น วันนี้เราจึงมีความรู้เกี่ยวกับอันตรายจากไขมันทรานส์ และวิธีหลีกเลี่ยงไขมันชนิดนี้มาฝากค่ะ
การย้อมสีธรรมชาติ
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: บทความ

การย้อมสีสิ่งทอเป็นกระบวนการย้อมทางเคมีซึ่งจะขึ้นอยู่กับสีย้อมและสภาวะที่ใช้ในการย้อมสี การย้อมสีที่ดีจะต้องได้สีตามที่ต้องการ สีมีความสม่ำเสมอ ย้อมแล้วได้ผลเหมือนเดิม มีความคงทนของสี และมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก สีย้อมสามารถจำแนกได้ตามแหล่งกำเนิดสี ได้แก่ สีจากธรรมชาติและสีสังเคราะห์

ขยะพลาสติก
ข้อมูลเผยแพร่บน facebook สท.: Infographic

รู้หรือไม่...... “ขยะพลาสติก” สามารถเปลี่ยนเป็น “น้ำมัน” ได้
🛢️ปัจจุบันนี้การย่อยพลาสติกทำได้ไม่ยาก เพียงแค่เราต้องช่วยกันลดและคัดแยกขยะ เพื่อการจัดการที่ง่ายขึ้น ตัวอย่างเทคโนโลยีการการจัดการขยะพลาสติก เช่น กระบวนการเทอร์โมฟูเอล (THERMOFUEL Process)