Title : ถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตร “วิทยาศาสตร์การหมักอาหารให้ปลอดภัย” ณ จังหวัดนนทบุรี

          วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)    โดยนางสาวขนิษฐา อินทร์ประสิทธิ์ นางสาวลลิตา ชูแก้ว และนางเจนจิรา สุขสวัสดิ์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรจากสำนักงานเทศบาล  นครนนทบุรี ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยาศาสตร์การหมักอาหารให้ปลอดภัย” มีเป้าหมายเพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ การหมักอาหารให้ปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารหมัก ณ สำนักงานเทศบาลนครนนทบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน 25 ราย  อ่านเอกสารฉบับเต็ม

Source : ข่าวผลงานและกิจกรรมกรมวิทยาศาสตร์บริการ สิงหาคม 2563