Title : แนวโน้มอาหารแห่งอนาคต “อาหารและเครื่องดื่มเสริมภูมิคุ้มกัน”

       เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดของ Covid-19 ที่ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความสนใจในอาหารและ เครื่องดื่มที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้นทําให้ประชากรทั่วโลกและในประเทศไทยต่างให้ความสําคัญ กับการเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่เป็นกลุ่ม Functional มากขึ้น โดยมีตัวเลขทางสถิติที่น่าสนใจคือ 35% ของผู้บริโภคในอเมริกามีแนวโน้มที่จะเลือกซื้ออาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้น สําหรับในประเทศไทย พบว่าผู้บริโภคกว่า 47% มีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อสินค้าที่มีการแสดงสรรพคุณด้านการช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมากขึ้นเมื่อเทียบกับอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้แสดงเรื่องการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน อ่านเพิ่มเติม

Author :  ฐิโรจน์ โกวัฒนะ.

Source : สถาบันอาหาร ฝ่ายส่งเสริมนวัตกรรม. 

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com