สหภาพยุโรป ได้ปรับปรุงกฎระเบียบควบคุมการผลิตและค้าสินค้าเกษตรอินทรีย์ และออกเป็นกฎระเบียบใหม่หมายเลข (EU) 2018/848 ซึ่งจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2565 เป็นต้นไป มีการปรับปรุงเนื้อหาข้อบังคับหลายประการ เช่น ขยายขอบข่ายการรับรองสินค้าอินทรีย์ออกกว้างกว่าสินค้าเกษตร แต่ครอบคลุมได้ถึงสินค้าที่ "สัมพันธ์ใกล้ชิดกับการเกษตร”  และนอกเหนือจากการเป็นวัตถุดิบอาหาร เช่น น้ำมันหอมระเหย เป็นต้น ซึ่งปรากฎและอาจมีการเพิ่มในรายการแนบท้ายตามภาคผนวก Annex I ของกฎระเบียบข้างต้น จึงอาจส่งผลต่อการใช้วัตถุดิบเป็นส่วนประกอบของอาหารแปรรูปได้ แม้ปัจจุบัน Annex จะระบุไว้เช่นเดียวกับเหมือนฉบับเดิม (837/2004) ก็ตาม

          นอกจากนั้นการปรับปรุงกฎระเบียบครั้งนี้ยังมีการกำหนดเกี่ยวกับการแสดงฉลากระบุแหล่งผลิต ว่าเป็นแหล่งผลิตภายในหรือภายนอกสหภาพยุโรป โดยกำหนดปริมาณขั้นต่ำที่ต้องระบุแหล่งกำเนิดจากเดิม 2% เป็น 5% และหากวัตถุดิบทั้งหมดมาจากแหล่งเดียวกัน สามารถระบุพื้นที่หรือประเทศที่ผลิตแทนการระบุว่าเป็นแหล่งผลิตภายในหรือภายนอกสหภาพยุโรปได้ 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

แหล่งที่มารูปภาพ : https://www.freepik.com