ผู้จัดอบรม :  สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ

รายละเอียดการอบรม : 

 • หลักสูตรสำหรับบุคคลทั่วไป ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่ต้องรอระบบอนุมัติ
 • ระบบการศึกษาบทเรียน กำหนดให้เปิดศึกษาบทเรียนแต่ละหน้าตามลำดับ โดยต้องใช้เวลาในการศึกษาแต่ละหน้าอย่างน้อย 1 นาที การศึกษาโดยใช้เวลาไม่ถึง 1 นาที ระบบจะไม่บันทึกเวลา
 • การทำแบบทดสอบทุกประเภท ไม่มีการเฉลย ผู้เข้ารับการอบรมสามารถค้นหาทุกคำตอบด้วยตนเอง โดยการศึกษาทบทวนเนื้อหาบทเรียนได้ตลอดช่วงระยะเวลาออนไลน์
 • ระบบการศึกษาบทเรียน จะบันทึกเวลาสะสมให้เมื่อออกจากบทเรียนตามวิธีที่กำหนด และจะสะสมให้จนเรียนครบเนื้อหา
 • ผู้ที่เรียนเนื้อหาหลักสูตร e-Learning ครบ 100% ภายในเวลาที่กำหนด โดยใช้เวลาศึกษาเนื้อหาหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง ทำแบบทดสอบหลังเรียน (ถ้ามี) ได้คะแนนไม่น้อยกว่า 80% และส่งแบบฝึกหัด (ถ้ามี) จะได้รับประกาศนียบัตรจากกรมวิทยาศาสตร์บริการ (e-certificate) หากเรียนไม่ครบระยะเวลาที่กำหนด และหลักสูตรยังไม่หมดเวลาเรียน ให้เข้าศึกษาในหลักสูตรเพิ่มเติมโดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
 • หลักสูตรที่กำหนดให้ส่งแบบฝึกหัด ผู้เรียนต้องทำและส่งแบบฝึกหัดที่อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ก่อนการขออนุมัติใบประกาศนียบัตร หากไม่ส่งผู้เรียนจะไม่ได้รับการอนุมัติประกาศนียบัตร

หลักสูตร : 

 • ด้านระบบคุณภาพ
 • ด้านการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการ
 • ด้านการประกันคุณภาพผลการวิเคราะห์ทดสอบ
 • ด้านจุลวิทยา
 • ด้านการสอบเทียบเครื่องมือ
 • ด้านเทคนิควิเคราะห์พื้นฐาน
 • ด้านความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการและสารเคมี

สนใจอบรมออนไลน์หรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : 

กรมวิทยาศาสตร์บริการ
สำนักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ
ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400 โทร: 0-2201-7494-5 หรือ 0-2201-7438
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  http://www.e-learning.dss.go.th/

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com