ชื่องาน : หลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ
ผู้จัดอบรม : สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ สถาบันอาหาร 
รายละเอียดการอบรม : 
 • สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และสถาบันอาหาร ขอเชิญผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารอนาคต เช่น Function Food, Healthy Drink, Healthy Food, Wellness Food เป็นต้น
 • เป็นโครงการยกระดับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร โดยนำมาตรฐาน ผลิตภาพและนวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถ #นักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) ประจำปีงบประมาณ 2564
 • สมัครฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

วัตถุประสงค์การอบรม : 

 • เพื่อส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถนักรบอุตสาหกรรมพันธุ์ใหม่
 • ยกระดับผลิตภาพการผลิตในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร
 • ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร

กิจกรรมการอบรม : 

 • ให้คำปรึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรม การเพิ่มผลิตภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีสายการผลิต กฎระเบียบและมาตรฐานการผลิต หรือการตลาด
 • อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรนักรบอุตสาหกรรมอาหารแก่บุคลากรของสถานประกอบการ

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมอบรม : 

 • มีฐานะเป็นนิติบุคคล
 • เป็นผู้ผลิตอาหาร
 • สถานที่ผลิตผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP เบื้องต้น
 • มีโรงงานแปรรูปตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่งในพื้นที่เป้าหมาย ทั่วประเทศ
 • มีตราสินค้าเป็นของตนเอง หรือรับจ้างผลิตให้กับตราสินค้าที่เป็นที่รู้จัก

สนใจเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ : สถาบันอาหาร  

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com