ชื่องาน : พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร

ผู้จัดอบรม : ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาอุตสาหกรรม สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

รายละเอียดการอบรม :  

  • หลักสูตร “พื้นฐานการออกแบบและการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร”
  • ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน  2,000 บาท
  • อบรมวันที่ 11 มีนาคม 2564 

วัตถุประสงค์ : 

  1. เพื่อถ่ายทอดความรู้พื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตอาหารให้ถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP)
  2. เพื่อศึกษาการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร ตามหลักเกณฑ์ของสำนักคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
  3. เพื่อศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหารต้นแบบที่ได้มาตรฐาน

กิจกรรมการอบรม : 

1. ภาคบรรยาย :  

  • พื้นฐานการออกแบบสถานที่ผลิตอาหาร
  • เครื่องมือที่ใช้ในการผลิตเครื่องดื่ม
  • การขออนุญาตสถานที่ผลิตอาหาร
  • ตอบข้อซักถามและสรุป

2. ศึกษาดูงานโรงงานผลิตอาหารต้นแบบที่ได้มาตรฐาน

สนใจเข้าร่วมอบรมหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

แหล่งที่มาของภาพ : freepik.com