จัดโดย : สถาบันอาหาร

รายละเอียดการอบรม :

  •  GHPs (Good Hygiene Practices) หมายถึง หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตอาหารสำหรับ FBO-Food Business Operator  เป็นเกณฑ์หรือข้อกำหนดขั้นพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยเน้นการป้องกันและขจัดความเสี่ยงที่อาจทำให้อาหารเป็นอันตราย เป็นพิษ หรือเกิดความไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นการนำหลักการ 5 Keys-Who มาประยุกต์ใช้ 
  • การประยุกต์ใช้หลักการของ GHP จะครอบคลุมตั้งแต่สถานที่ประกอบการ โครงสร้างอาคาร กระบวนการผลิตที่ดีมีความปลอดภัย และมีคุณภาพได้มาตรฐานทุกขั้นตอน นับตั้งแต่การเริ่มต้นวางแผนการผลิต ระบบควบคุมวัตถุดิบ การปฏิบัติระหว่างการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป การจัดเก็บ การควบคุมคุณภาพ และการขนส่งจนถึงผู้บริโภค โดยอาศัยการติดตามผ่านระบบการบันทึกข้อมูล ตรวจสอบและติดตามผลคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงระบบการจัดการที่ดีในเรื่องสุขอนามัย เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายมีความปลอดภัยได้คุณภาพเป็นที่มั่นใจเมื่อถึงมือผู้บริโภค และ GHPs ยังเป็นระบบประกันคุณภาพพื้นฐานก่อนที่จะนำไปสู่ระบบประกันคุณภาพอื่น ๆ ที่สูงกว่าต่อไป เช่น ISO 9000 และ HACCP (Hazards Analysis and Critical Points) เป็นต้น
  • วิทยากร :  อ.อัญชลี  มากรด  ที่ปรึกษาและวิทยากรประจำสถาบันอาหาร
  • อบรมในวันอังคารที่  25  พฤษภาคม  2564 (1 วัน)
  • อบรมออนไลน์ ผ่าน Facebook Group  เข้าคลาส ผ่านหน้า Facebook Group ดูย้อนหลังได้ตลอด 24 ชม
  • เรียนครบ จบรับ Certificate
  • Save Cost 50%

คุณสมบัติผู้สมัครเข้าร่วมอบรม :    เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, ผู้บริหารฝ่ายผลิตและควบคุมคุณภาพจากโรงงานอาหาร, นักวิชาการด้านอุตสาหกรรมอาหาร และผู้สนใจทั่วไป

ขั้นตอนการลงทะเบียน​ : 
1. หลังจากท่านลงทะเบียนแล้ว ทาง จนท. จะส่งหนังสือยืนยันการเข้าร่วมอบรมไปยังท่านทาง E-mail ภายใน 3 วันทำการ
2. ท่านสามารถชำระเงินพร้อมส่งหลักฐานการชำระเงิน มายังฝ่ายฝึกอบรมฯ ได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3. ทาง จนท. จะส่ง link สำหรับเข้ากลุ่มอบรม ไปยังท่าน
***ใบเสร็จรับเงิน หลังจากท่านชำระเงินแล้ว จะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์นะคะ ****

 ค่าลงทะเบียน : (ยังไม่รวม VAT 7%)   
   สมาชิก NFI / บุคคลทั่วไป = 2,000 บาท/คน  (ราคารวม VAT 7% = 2,140 บาท)
   (ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%)

หัวข้อบรรยาย : เริ่ม 09.00-16.00 น.

การเปลี่ยนแปลงจาก GMP:2003 สู่ GHPs:2020
การบรรยาย Chapter One : Good Hygiene Practices (GHPs)
   - บทนำและการควบคุมอันตรายทางอาหาร
   - การผลิตขั้นต้น
   - การออกแบบสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์
   - การฝึกอบรมและความสามารถ
   - การบำรุงรักษาสถานประกอบการ การทำความสะอาด การฆ่าเชื้อ และการควบคุม สัตว์พาหะนำเชื้อ
ช่วงบ่าย
การบรรยาย Chapter One : Good Hygiene Practices (GHPs) (ต่อ)
- สุขลักษณะส่วนบุคคล
- การควบคุมการปฏิบัติงาน
- ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และการสร้างความเข้าใจให้ผู้บริโภค
- การขนส่ง
ขั้นตอนการจัดตั้งระบบ HACCP
Chapter Two หลัก 7 ประการของ HACCP
: หลักการที่ 1  การประเมินอันตราย (Hazard Analysis)
: หลักการที่ 2  กำหนดจุดควบคุมวิกฤต (Critical Control Point)
: หลักการที่ 3  กำหนดค่าจำกัดวิกฤต (Critical Point)
: หลักการที่ 4  วิธีการเฝ้าระวังติดตาม (Monitoring)
: หลักการที่ 5  มาตรการแก้ไข (Corrective Action)
: หลักการที่ 6  ระบบการเก็บเอกสารและข้อมูล (Record Keeping)
: หลักการที่ 7  การทวนสอบ (Verification)
- แบบทดสอบหลังการอบรม
หมายเหตุ : กำหนดการฝึกอบรมดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สนใจเข้าร่วมอบรมติดต่อได้ที่ สถาบันอาหาร

ที่มาของข้อมูลและรูปภาพ :  สถาบันอาหาร