อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ : พลังงานเป็นปัจจัยสาคัญในการดารงชีวิต การเดินทาง การติดต่อสื่อสาร รวมไปถึงการผลิตสิ่งของในการอุปโภคบริโภค พลังงานหรือเชื้อเพลิงมีอยู่หลายชนิด ทั้งชนิดที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น เชื้อเพลิงจากถ่านหิน แก๊สธรรมชาติ หรือน้ามันดิบ หรือเป็นพลังงานที่เกิดจากการแปลงจากรูปแบบอื่น ที่เรียกว่าพลังงานทดแทน

เช่น พลังงานลม พลังงานน้า พลังงานความร้อน พลังงานเคมีเชื้อเพลิง เพื่อให้เกิดเป็นพลังงานไฟฟ้า เป็นต้น ปัจจัยที่ผลักดันทาให้เกิดการคิดค้นพลังงานทดแทน เนื่องจากพลังงานที่ได้มาจากแหล่งธรรมชาตินั้นมีโอกาสที่จะหมดไปได้ ด้วยเหตุนี้เพื่อความยั่งยืนในด้านพลังงานจึงทาให้เกิดการคิดค้นและพัฒนาทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างพลังงานทดแทนให้เกิดขึ้นและใช้ได้จริง โดยตัวอย่างหนึ่งที่เป็นพลังงานทดแทนในรูปของพลังงานเคมีเชื้อเพลิงคือ เซลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) โดยมีหลักในการสร้าง รวมถึงชนิดของเซลล์เชื้อเพลิงที่สามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายด้าน เช่น การนาไปใช้ผลิตพลังงานด้านการคมนาคม การผลิตรถยนต์ระบบไฮโดรเจน การทาแบตเตอร์รี่สารองที่มีอายุการใช้งานยาวนาน อุปกรณ์ทางการแพทย์ หรือแม่กะระทั้งนาไปใช้กับยานอวกาศอีกด้วย