อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :
ข้าวโพด (Corn หรือ Maize) เป็นพืชล้มลุกใบเดี่ยวจำพวกหญ้า จัดอยู่ในวงศ์ Gramineae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Zea mays L. สามารถเจริญเติบโตได้ดีทั่วทุกภาคของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็นดินร่วนเหนียวปนทราย แหล่งปลูกข้าวโพดที่สำคัญอยู่ในจังหวัดเพชรบูรณ์ นครราชสีมา เลย ลพบุรี และนครสวรรค์ โดยข้าวโพดสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางทั้งใช้เป็นอาหารของมนุษย์ และใช้เป็นอาหารสัตว์ เนื่องจากเมล็ดข้าวโพดมีคุณค่าทางโภชนาการสูง รวมถึงใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมพลังงาน และอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นต้น นอกจากนี้ ส่วนต่างๆ ของข้าวโพด ได้แก่ ใบ ลำต้น เปลือก และซัง ยังสามารถนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่ที่มีคุณค่า เช่น กระดาษ ถ่านอัดแท่ง และตุ๊กตาจากเปลือกข้าวโพด ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งลดปัญหาขยะจากเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร โดยพบว่าผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปข้าวโพดทั้งหลายเหล่านี้สามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนมากให้กับประเทศ เนื่องจากเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นอีกด้วย