อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :
ยางธรรมชาติ (Natural rubber) เป็นยางที่ได้จากการกรีดต้นยางพารา (Heavea Braziliensis) ที่มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกากลาง แถบลุ่มนํ้าอะเมซอน นํ้ายางธรรมชาติแบ่งได้เป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นเนื้อยาง และส่วนที่ไม่ใช่ยาง โดยส่วนที่เนื้อยางประกอบด้วยอนุภาคยางขนาดต่างๆ ถูกห่อหุ้มด้วยสารจำพวกไขมันและโปรตีน มีโครงสร้างทางเคมีว่า ซิส-1,4 พอลิไอโซพรีน (cis-1,4 polyisoprene) จัดเป็นพอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีโมเลกุลขนาดใหญ่ มักถูกนำมาแปรรูปเป็นยางดิบและผลิตภัณฑ์ยางในอุตสาหกรรมต่างๆ อย่างกว้างขวาง เนื่องจากมีสมบัติที่ดีและโดดเด่นหลายประการ เช่น มีความยืดหยุ่น และความแข็งแรงสูง ทำให้สามารถทนทานต่อแรงดึง และการฉีกขาดสูงมาก ผู้ผลิตจึงนิยมนำยางธรรมชาติมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่บางแต่ต้องการความแข็งแรงสูง รวมถึงนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ยางเชิงวิศวกรรมที่ต้องรับแรงสูง เนื่องจากมีสมบัติเชิงกลและสมบัติเชิงพลวัตที่ดี ปัจจุบันประเทศไทยมีเนื้อที่ปลูกยางพารามากเป็นอันดับ 2 ของโลกรองจากประเทศอินโดนีเซีย แต่เป็นประเทศที่มีผลผลิตและการส่งออกยางมากที่สุดในโลก ยางธรรมชาติจึงเป็นสินค้าเกษตรชนิดหนึ่งที่สำคัญและมีคุณค่าต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ทั้งในด้านการส่งออกและการจ้างแรงงานภายในประเทศได้เป็นอย่างดี