อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :
รังนก (Edible bird’s nest) เป็นผลผลิตที่ไดม้ าจากน้ำลายของนกแอ่นกินรัง (Edible-nest swiftlet) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Aerodramus fuciphagus มีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักประมาณร้อยละ 50-60 ผู้บริโภคนิยมรับประทานกันอย่างแพร่หลาย เพราะเชื่อว่ารังนกมีสรรพคุณในการรักษาโรคและบำรุงร่างกาย รังนกถือ เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นสินค้าส่งออกที่ช่วยสร้างรายไดให้กับประเทศเป็นมูลค่าหลายร้อยล้านบาทต่อปี แต่เมื่อความนิยมบริโภครังนกเพิ่มมากขึ้น รังนกแท้ตามธรรมชาติมีปริมาณไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดและมีราคาแพง ทำให้มีผู้ผลิตรังนกปลอมเลียนแบบรังนกแท้และนำมาจำหน่ายในท้องตลาด ผู้บริโภคอาจเข้าใจผิดและหลงเชื่อ เนื่องจากรังนกแท้และรังนกปลอมมีลักษณะภายนอกที่คล้ายคลึงกันมากจนไม่สามารถแยกความแตกต่างได้จากการสังเกตด้วยตาเปล่า การทดสอบรังนกในห้องปฏิบัติการด้วยวิธีทางเคมีและเทคนิคอินฟราเรดสเปกโทรสโกปี (Infrared spectroscopy) ถูกนำใช้เพื่อตรวจสอบรังนกแท้ อย่างไรก็ตาม จากกรณีประเทศจีนสั่งห้ามนำเข้ารังนกจากประเทศคู่ค้า เนื่องจากตรวจพบสารปนเปื้อนไนไตรท์ในรังนกสีแดงจากประเทศมาเลเซียเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด ส่งผลให้ปริมาณการส่งออกรังนกของไทยตกต่ำไปด้วย กรมวิทยาศาสตร์บริการจึงได้ดำเนินการลง พื้นที่ในภาคใต้ โดยนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการช่วปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพรังนกเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานการส่งออกมากขึ้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในรังนกไทยให้กับตลาดต่างประเทศอีกด้วย