อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :
เซรามิก เป็นชิ้นงานหรือของอะไรก็ตามที่ทำด้วยดินทั้งหมด หรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสารอนินทรีย์ หรือวัตถุดิบหลายๆ ชนิดมาผสมกัน โดยผ่านกระบวนการเผาให้ความร้อนสูงเพียงพอที่จะทำให้ชิ้นงานหรือผลิตภัณฑ์มีความแข็งแรง คงทน เซรามิกแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ เซรามิกแบบดั้งเดิม และ เซรามิก สมัยใหม่ อุตสาหกรรมเซรามิกเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย และเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานรองรับอุตสาหกรรมอื่นๆ การผลิตมากกว่าร้อยละ 90 เป็นแบบอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชน ในกระบวนการผลิตผู้ประกอบการมักใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านที่สืบทอดกันมา ทำให้ประสบปัญหาขาดการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ได้มีคุณภาพตํ่า ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด และไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่สำคัญในการแก้ไขปัญหา เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการผลิตที่ถูกวิธีและได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้า ผลักดันสินค้าให้เข้าสู่กระบวนการขอรับรอง มผช. รวมถึงขยายโอกาสทางการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย