อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

สาหร่าย (Algae) เป็นกลุ่มของสิ่งมีชีวิต สามารถพบแพร่กระจายอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ สามารถอยู่ได้ทั้งในน้ำจืด น้ำทะเล อากาศ หรือแม้กระทั่งอยู่กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น ประกอบด้วยโครงสร้าง 3 ส่วนที่สำคัญ ได้แก่ ผนังเซลล์ นิวเคลียส และไซโตพลาสซึม มีรูปร่างลักษณะหลายแบบด้วยกัน สืบพันธุ์ได้ทั้งแบบไม่อาศัยเพศและอาศัยเพศ มีความสำคัญต่อระบบนิเวศในฐานะเป็นผู้ผลิตโดยเป็นจุดเริ่มต้นของห่วงโซ่อาหาร นอกจากนี้ สาหร่ายยังเป็นตัวตรวจวัดคุณภาพน้ำทางชีวภาพ ซึ่งสามารถใช้เป็นตัวดัชนีบ่งบอกคุณภาพน้ำได้ สาหร่ายสามารถแบ่งออกได้เป็น 9 ดิวิชั่น ได้แก่ Cyanophyta, Chlorophyta, Charophyta, Euglenophyta, Phaeophyta, Chrysophyta, Pyrrhophyta, Cryptophyta และ Rhodophyta โดยปัจจุบันนิยมนำสาหร่ายมาบริโภคทั้งสาหร่ายทะเลและสาหร่ายน้ำจืดเนื่องจากมีคุณค่าทางโภชนาการสูง ให้พลังงานน้อย ส่วนใหญ่มีปริมาณแคลอรี โปรตีน ไขมัน และคาร์โบไฮเดรตไม่สูงมากนัก แต่มีแร่ธาตุและวิตามินซึ่งเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย นอกจากนี้ ยังนำสาหร่ายมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นๆ เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตวุ้น แอลจิเนต และคาร์ราจีแนน ใช้เป็นยา บำบัดคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม ใช้เป็นอาหารสัตว์หรือเป็นส่วนผสมในอาหารสัตว์ ใช้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ใช้ในการกำจัดแมลงศัตรูพืช และใช้เพื่อประโยชน์ทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ย้อนกลับ