อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

โรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus disease - EVD) เป็นโรคติดเชื้อไวรัสชนิดเฉียบพลันรุนแรง เกิดจากเชื้อไวรัสอีโบลา (Ebola virus) จัดเป็นโรคติดต่ออันตรายและต้องแจ้งความเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันและยารักษาอย่างจาเพาะ ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสอีโบลาจะมีอาการรุนแรงและมีอัตราการเสียชีวิตสูง ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมาเกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกครั้งใหญ่ การระบาดครั้งนี้นับเป็นความเสี่ยงด้านสาธารณสุขต่อประเทศต่างๆ ทั่วโลก องค์การอนามัยโลก (WHO) จึงได้ประกาศให้ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาในแอฟริกาตะวันตกเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern ; PHELC) เพราะจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศในการช่วยยับยั้งการระบาดของโรคในทวีปแอฟริกาและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายไปยังภูมิภาคอื่นของโลก สาหรับประเทศไทยแม้ยังไม่พบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสอีโบลา แต่กระทรวงสาธารณสุขก็ได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมในการรับมือหากพบการระบาดของโรคนี้ในประเทศไทย โดยออกมาตการเฝ้าระวัง และป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสาหรับประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ปฏิบัติงาน ซึ่งมี ความสอดคล้องกับคาแนะนาตามประกาศขององค์การอนามัยโลกในประกาศภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ เพื่อให้ประชาชนสามารถนามาใช้เป็นหลักปฏิบัติในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคดังกล่าว