อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัดรักษาโรค โดยใช้ในรูปของการนวดหรือการสูดดมที่เรียกว่า สุคนธบำบัด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. การใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อการบำบัดรักษาโรคหรือการบรรเทาอาการของโรค 2. สุคนธบำบัดเพื่อความงาม เป็นการใช้น้ำมันหอมระเหยเพื่อความงามหรือใช้ในเครื่องสำอาง ซึ่งในปัจจุบันได้มีการผสมผสานทั้ง 2 ประเภทเข้าด้วยกันและให้บริการในสถานที่ที่เรียกว่า สปา น้ำมันหอมระเหยที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นน้ำมันที่มาจากพืชธรรมชาติ มีสรรพคุณและประโยชน์มากมายแตกต่างกันไปตามชนิดของพืชนั้นๆ กลิ่นของน้ำมันหอมระเหยจะกระตุ้นสมองส่วนที่มีผลต่ออารมณ์ ช่วยให้เกิดความสมดุลของอารมณ์และทำให้เป็นสุข มีผลในการบำบัดโรคที่เป็นปัญหาทางร่างกาย โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับความเครียด โดยจะแทรกซึมเข้าไปยังระบบต่างๆภายในร่างกาย ช่วยปรับสมดุลภายในร่างกายและจิตใจให้ดียิ่งขึ้น

คำสำคัญ : น้ำมันหอมระเหย ; สุคนธบำบัด ; สปา ; กลิ่นหอม
Keyword : Essential oils ; aromatherapy ; spa ; odorous