อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

จากการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจก อันเป็นสาเหตุให้สภาพภูมิอากาศของโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงและเข้าสู่ภาวะโลกร้อน องค์กรต่างๆจึงได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางหนึ่งคือ การจัดทำโครงการฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ซึ่งเป็นฉลากที่แสดงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดตลอดวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์นั้นๆ การที่ผลิตภัณฑ์มีการติดฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นการส่งเสริมให้ผู้บริโภคสามารถตัดสินใจและมีส่วนร่วมในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ และยังเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการได้ตระหนักถึงความสำคัญในการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกมาให้น้อยที่สุดหรือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้น้อยลงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นด้วย ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่มีการติดฉลากสิ่งแวดล้อมเริ่มมีจำนวนมากขึ้น โดยมีสาเหตุมาจากการแข่งขันของผู้ประกอบการด้วยกันเองและต้องการเป็นที่ยอมรับในระดับโลก จึงเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้บริโภคที่จะช่วยกันอุดหนุนผลิตภัณฑ์ที่ติดฉลากสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้นเช่นกัน โลกของเราร้อนขึ้นทุกวันหากเราทุกคนร่วมมือกันรักษาโลกและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็ย่อมส่งผลดีกับโลกของเราไม่มากก็น้อย

คำสำคัญ : การประเมินวัฏจักรชีวิต; ก๊าซเรือนกระจก; ปรากฏการณ์เรือนกระจก; ฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์
Keyword : Life cycle assessment; greenhouse gas; greenhouse effect; carbon footprint