อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

ไดออกซิน เป็นสารพิษที่มีความเป็นพิษสูงและเป็นสารก่อมะเร็งที่สามารถตกค้างได้ยาวนาน สามารถถ่ายทอดได้ทางห่วงโซ่อาหารในสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากความพยายามของนานาชาติที่จะควบคุมสารเคมีประเภทต่าง ๆ ที่มีความเป็นพิษสูง ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่ได้เข้าร่วมลงนามเป็นภาคีตามอนุสัญญาสตอกโฮล์มในเดือนมกราคม พ.ศ. 2548 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองสุขภาพอนามัยของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมจากสารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนานเบื้องต้น 12 ชนิดและไดออกซินก็เป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการปรับลดการปลดปล่อยสู่สิ่งแวดล้อม โดยมุ่งประเด็นการออกมาตรการควบคุมแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆ การติดตามตรวจสอบการตกค้างในสิ่งแวดล้อม การแนะนำเทคนิคเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด เนื่องจากการตรวจวิเคราะห์สารในกลุ่มไดออกซินนั้นค่อนข้างซับซ้อนและต้องลงทุนสูงด้านเครื่องมือและเทคนิค ขณะนี้ประเทศไทยยังไม่สามารถตรวจวิเคราะห์สารในกลุ่มนี้ได้ และต้องส่งตัวอย่างไปวิเคราะห์ที่ต่างประเทศซึ่งเสียค่าใช้จ่ายแพงมาก บทความนี้จัดทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษไดออกซินและการลดสารมลพิษในกลุ่มดังกล่าวลงเพื่อการบริโภคอย่างยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

คำสำคัญ : ไดออกซิน; ฟิวแรน; สารมลพิษอินทรีย์ที่ตกค้างยาวนาน
Keywords : Dioxins; Furans; Persistent organic pollutants; Polychlorinated dibenzo-p-dioxins; polychlorinated dibenzofurans