อ่านประมวลสารสนเทศพร้อมใช้ฉบับเต็มที่นี่ >> 

บทคัดย่อ :

ปัจจุบันเริ่มเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า การหาพลังงานทดแทนที่ยั่งยืนและวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป็นวิธีการเดียวที่จะทำให้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่มวลมนุษย์ดำเนินไปอย่างสมดุลกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีพื้นฐานของมวลมนุษย์ที่เริ่มจากปิโตรเลียมหรือน้ำมันดิบไปสู่กระบวนการผลิตปิโตรเคมีได้ก่อให้เกิดวัตถุดิบทางเคมีภัณฑ์ที่ต่อเนื่องไปสู่การพัฒนาเป็นวัสดุพอลิเมอร์หรือพลาสติกต่างๆ ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกตลอดศตวรรษที่ผ่านมา แต่มนุษย์ได้พบข้อจำกัดของแหล่งพลังงานจากน้ำมันดิบหรือก๊าซธรรมชาติซึ่งประมาณการได้ว่าจะต้องหมดไปในที่สุด อีกทั้งกระบวนการเผาไหม้ที่ก่อให้เกิดการสะสมของมลภาวะได้ขยายไปในวงกว้างและมีผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของโลก ปัญหาด้านการไม่ย่อยสลายและตกค้างอยู่ในธรรมชาติหรือการกำจัดด้วยการเผาไหม้อันก่อให้เกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกซึ่งทำให้โลกร้อนขึ้น ล้วนแต่เป็นประเด็นปัญหาที่สำคัญและเป็นที่ยอมรับในปัจจุบันแล้วว่าต้องหาวิธีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน จึงทำให้การคิดค้นกระบวนการใหม่และการสร้างนวัตกรรมอย่างครบวงจรภายในเวลาอันรวดเร็ว ปัจจุบันพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาวัสดุสำหรับการใช้งานในอนาคตอันใกล้ ซึ่งแบ่งตามแหล่งกำเนิดวัตถุดิบได้ 2 ประเภท คือ พลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี (petrolium-based biodegradable plastics) และพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพที่ผลิตจากวัตถุดิบมวลชีวภาพ (based biodegradable plastics) ซึ่งในปัจจุบันพลาสติกประเภทหลังกำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างยิ่ง โดยนักวิทยาศาสตร์ตลอดจนนักธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องในระดับแนวหน้าทั่วโลกกำลังตื่นตัวในการคิดค้นหาวัตถุดิบมวลชีวภาพ (biomass) ในการผลิตพลาสติกชนิดใหม่ เช่น พอลิแลคติกแอซิดหรือพอลิแลคไทด์(PLA) และ กลุ่มพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอต (PHAs) ฯลฯ เพื่อรองรับมาตรการและนโยบายในการจัดการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งแนวโน้มการค้าขายสินค้าอุปโภค บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ : พลาสติก, การย่อยสลายได้ทางชีวภาพ, สิ่งแวดล้อม, จุลินทรีย์
Keywords : Plastics, biodegradable, Environment, Microorganism