Patent File 230 Avocado utilization

อะโวคาโด, อาโวคาโด, อาโวกาโด, อโวคาโด้ (Avocado) หรือ ลูกเนย มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Persea americana Mill จัดอยู่ในวงศ์อบเชย (LAURACEAE) เป็นต้นไม้พื้นเมืองของเม็กซิโกในรัฐปวยบลา ในประเทศไทยมีการนำมาปลูกครั้งแรกที่จังหวัดน่าน ก่อนจะแพร่ขยายไปทั่วประเทศ โดยอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่มีเนื้อมันเป็นเนย ลักษณะของผลจะมีรูปร่างคล้ายสาลี่ หรือรูปไข่จนถึงรูปกลม (https://medthai.com/อะโวคาโด/) นอกจากรับประทานเนื้อของมันแล้ว ยังนำไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีก ลองมาดูตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของอะโวคาโดในเอกสารสิทธิบัตรกัน 

No. Patent number Title Abstract
1 CN 106,578,204 Application of avocado seeds in beverage and avocado seed internal heat-reducing tea The invention discloses an application of avocado seeds in a beverage. The avocado seeds when applied in the beverage are subjected to the following treatments: the avocado seeds have seed coats removed, are crushed and then are subjected to extraction, blending and other treatments, or the avocado seeds have seed coats removed, are dried, and then are subjected to crushing, blending and other treatments. The invention provides the new application of the avocado seeds in the beverage, waste of avocado seed resources is avoided, and at the same time, the types of beverage products are expanded; avocado oil is beneficial to human cardiovascular health; the avocado seeds also are rich in polyphenols and flavonoids, the active substances can effectively clear free radicals in a human body, and thus the senility of human cells is delayed.
2 CN 106,418,367 Avocado acid The invention discloses avocado acid, and belongs to the technical field of foods. The avocado acid is prepared from the following raw materials: 50-80 parts of fresh avocado fruits, 2.5-4.5 parts of broadleaf holly leaves, 1.2-2.0 parts of semen plantaginis, 0.8-1.4 parts of cassia seeds, 0.6-1.0 part of astragalus roots, 1.5-3.5 parts of honey, 3-5 parts of refined salt and 4-7 parts of white vinegar. The avocado acid provided by the invention has the functions of tonifying the stomach, clearing the intestines, dispelling wind, dissipating heat, clearing the head and the eyes, removing dampness, treating stranguria, strengthening the middle warmer, moistening dryness, tonifying Qi and solidifying superficial. Being periodically eaten, the avocado acid is capable of reducing cholesterol and blood lipid so as to protect the cardiovascular system and the liver system.
3 KR 2018/0,064,978 Functional avocado oil having improved antioxidant effect and method for manufacturing the oil The present invention relates to an avocado oil and a production method thereof. More specifically, the present invention relates to functional avocado oil with enhanced antioxidative activities using avocado seeds to be discarded, and a production method thereof. To this end, the functional avocado oil is prepared by adding an avocado seed extract to avocado oil.
4 CN 106,819,206 Method for making avocado tea The invention discloses a method for making avocado tea. The avocado tea comprises the following raw materials: avocado and green tea leaves. The method comprises the following steps: processing the raw materials, peeling the materials, removing seeds, slicing the raw materials, scenting the materials, and drying the materials to obtain the product. The method has the beneficial effect that through a series of tea making processes, the nutrient composition of the avocado is added in the tea and is combined with tea fragrance, mouthfeel is increased, and the avocado tea has high nutrition value.
5 US 7,678,396 Method of obtaining avocado powder The invention relates to avocado powder and to the method of obtaining the same. Avocado powder is a novel product which enables the avocado to be preserved for an extended period of time at ambient temperature, such as to conserve the characteristic properties of the product, with the additional advantage of being 100% natural and occupying less physical storage space, thereby eliminating the post-processing cold chain. The method of obtaining avocado powder comprises a series of operations or steps that terminate in the pulverization and packing of the end product.
6 WO 2006/0,004,388 Method of obtaining extra-virgin oil from avocado pulp and a residual paste that is low in calories, which causes less environmental pollution The invention relates to a method of obtaining extra-virgin oil from avocado pulp, comprising the development of a technology that can be used to obtain high-quality oil without the use of solvents and/or chemical reagents, thereby preventing the production of waste water with high oxygen demand and optimising energy expenditure. The oil thus produced has a high concentration of vitamin E, phytosterols, luteins and chlorophylls. The oil is obtained from avocado pulp, said pulp being heated with microwaves and, subsequently, subjected to squeezing, chilled storage and centrifugation. In addition, owing to the low moisture content of the residual paste obtained following extraction of the extra-virgin oil using the aforementioned technology, it does not require refrigeration, is heat stable and can be used as a base for the preparation of dips, seasonings, sauces, creams, etc. Moreover, there is no contact with the oil from the seed and the compounds of the skin that can contaminate the extra-virgin oil extracted from the pulp. Furthermore, the peroxide, acidity and trans fatty acid values fall within the international standards for edible oils.
7 MX 2015/017,118 Obtaining corrosion inhibitors from the use of avocado waste The present disclosure is related to the discovery of an integral and useful application of avocado waste, including in an integral manner: shells, pulp and seeds for the production of high efficiency corrosion inhibitors by extracting the avocado oil from said waste and its chemical processing. Technically, the oil extraction from the avocado waste can be performed by known processes, typically involving dehydration at medium temperatures, Soxhlet extractors, solvents, mechanical pressing, cold pressing, or spinning. Oil transformation into corrosion inhibitors can be accomplished using typically known processes such as the KOH catalyzed transesterification, aminolysis at temperatures between 140-145°C with amines such as aminoethylethanolamine (AEEA), or polyamines such as diethylenetriamine (DETA), Aminoethylethanolamine (AEEA), Ethylenediamine (EDA), or triethylenetetramine (TETA), and pressure heating. A peculiar element of this invention consists in the identification of the par ticular characteristics of the fatty acids contained in the non-edible crude avocado oil, involving more than 80% of unsaturation in the molecular structure of the alkyl chain of triglycerides. This peculiar characteristic of the avocado oil confers to the amides and imidazolines mixture, a greater efficiency as corrosion inhibitors due to the superior adhesion to the metal surfaces, derived of the interaction of the unsaturation of the P electrons with the electrons in the metal surface (FIG. 3). The present invention represents a useful solution for the significant reduction of the avocado harvest in the agricultural fields, as well as an additional reduction percentage in the transport distribution and commercialization processes due to the highly perishable nature of the product. The corrosion inhibitors produced by this invention are applicable in the preservation of the operational integrity of pipelines, tanks and other industrial facilities that involve the use and handling of hydrocarbons in their liquid or gaseous state.
8 US 8,501,663 Process for obtaining an adsorbent from avocado waste and use of the adsorbent A procedure of obtaining adsorbent from a waste material and its use are disclosed. This invention provides a natural waste material, specifically avocado seed, its preparation and use for the filling of columns used in the elimination of contaminants present in wastewater. The particles have an irregular shape and variable size for filling columns of different diameter and length. The adsorbent has sufficient hardness for avoiding a particle collapse. The material does not rot, is re-generable and ecological. In the present invention the preparation of the adsorbent, its pre-activation, carbonization and application to eliminate the color of textile wastewater is disclosed. The color elimination from textile wastewater, as well as decrease of salts, total suspended solids, chemical oxygen demand (COD) and total organic carbon (TOC), is carried out passing the textile wastewater through a column filled with the prepared adsorbent. In batch systems metals dissolved in water can be eliminated.
9 WO 2017/0,203,453 Solid avocado compositions and production method The invention relates to a method for producing avocado-based solid compositions having a high content of total solids coming from the avocado fruit, in addition to a high nutritional value, and being safe from a microbiological perspective, as well as having the colour, flavour and scent of the avocado pulp itself. The produced solid compositions are useful for the food, cosmetic and pharmaceutical sector.
10 US 9,416,333 Use of avocado pit for obtaining an avocado oil enriched with alkyl polyols and/or acetylated derivatives thereof The present invention relates to the use of avocado seeds in order to obtain avocado oil enriched in alkyl polyols and/or acetylated derivatives thereof, said avocado seeds accounting for 10 to 50% by weight relative to the total weight of avocado used. The invention also relates to a method for obtaining avocado oil enriched in alkyl polyols or acetylated derivatives thereof from at least avocado seeds, said avocado seeds accounting for 10 to 50% by weight relative to the total weight of avocado used. The invention also relates to avocado oil enriched in alkyl polyols and/or acetylated derivatives thereof, obtainable by the present method. The invention also relates to the use of avocado oil in order to prepare an avocado oil concentrate enriched in alkyl polyols and/or acetylated derivatives thereof, or to prepare an avocado unsaponifiable enriched in alkyl polyols. Lastly, the invention relates to an avocado unsaponifiable enriched in alkyl polyols or an avocado oil concentrate enriched in alkyl polyols and/or acetylated derivatives thereof, obtainable from said avocado oil, for use as a drug, advantageously in the prevention and/or treatment of conjunctive tissue disorders such as arthrosis, articular pathologies such as rheumatism, or periodontal diseases such as gingivitis or periodontitis.

Back to Patent File List