น้ำยาทำความสะอาดทองเหลือง [US 5,830,838]  Abstract    Fulltext

abstractนํ้ายาทําความสะอาดทองเหลืองนี้ใช้สารละลาย ที่ได้จากแคลเซียมไฮดรอกไซด์หรือแคลเซียมออกไซด์ ที่ละลายในโปแตสเซียมไฮดรอกไซด์ หรือโลหะแคลเซียมทําปฏิกริยากับกรดซัลฟูริค