เครื่องปรับอากาศพลังแสงอาทิตย์ [US 6,513,339 B1]  Abstract    Fulltext

abstractเครื่องปรับอากาศให้เย็นได้โดยอาศัยพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ช่วยดึงนํ้าออกจากสารดูดความชื้น คือแคลเซียมคลอไรด์ ซึ่งดูดซับนํ้าจากอากาศ และยังทําหน้าที่เก็บพลังงานไว้ใช้ด้วย นอกจากนี้ เครื่องปรับอากาศยังมีระบบสํารองที่ใช้พลังงานไฟฟ้าหรือเชื้อเพลิงอื่นได้ด้วย