การรีไซเคิลแบตเตอรี่ [US 6,177,056 B1]  Abstract    Fulltext

abstractการแยกส่วนประกอบต่างๆของแบตเตอรี่ใช้แล้ว เพื่อนําสารประกอบต่างๆไปใช้ได้อีก เริ่มจากการบดแบตเตอรี่ เพื่อแยกกรด เปลือกและไส้แบตเตอรี่ออกจากกัน หลังจากนั้นจึงนําเปลือกไปแยกโพลิโพลพิลีน ส่วนไส้นําไปเผาเพื่อแยกเอาตะกั่ว สําหรับกํามะถันจะแยกออกมาในรูปของโซเดียมซัลเฟต