กับดับหนู [US 4,825,579]  Abstract    Fulltext

abstractกับดักหนูชนิดปริงดีดนี้มีที่ใส่ปลอกสําหรับหุ้มตัวหนูที่ดักได้เพื่อความสะดวกในการนําหนูไปทิ้ง