อุปกรณ์ช่วยประหยัดน้ำมัน [US 6,691,927 B1]  Abstract    Fulltext

abstractประจุไฟฟ้าที่เกิดขึ้นระหว่างขั้วบวกและขั้วลบที่อยู่ภายในอุปกรณ์เป็นตัวทําให้เกิดแรงผลักโมเลกุลของนํ้ามันที่เหนี่ยวนําให้มีประจุไฟฟ้า จึงทําให้นํ้ามันแตกตัวเป็นละอองฝอย ซึ่งช่วยให้นํ้ามันเผาไหม้ได้สมบูรณ์ขึ้น