อาหารช่วยให้สัตว์หย่านม [US 6,348,223 B1]  Abstract    Fulltext

abstractอาหารสําหรับเลี้ยงลูกสัตว์แทนนํ้านม ประกอบด้วยไข่ แป้งธัญพืช เพคติน เส้นใย ไขมัน ยูเรีย เกลือแร่ ธาตุอาหารต่างๆ และยีสต์ สูตรอาหารนี้สารมารถทําเป็นอาหารเหลวหรืออาหารเม็ดก็ได้