เทียนไข [US 4,225,552]  Abstract    Fulltext

abstractการทำเทียนไขให้เห็นว่ามีดอกไม้ประดับอย่ภายใน ใช้ขี้ผึ้งที่มีจุดหลอมเหลวต่ำทำเป็นดอกไม้ติดอยู่กับแกนขี้ผึ้ง และเททับด้วยขี้ผึ้งที่มีจุดหลอมเหลวสูงกว่า