การแยกสารเพอร์- และพอลิฟลูออโรอัลคิลจากน้ำ [US 2017/0,297,926]  Abstract    Fulltext

abstractระบบและกรรมวิธีแยกสารเพอร์- และพอลิฟลูออโรอัลคิล (PFAS) จากน้ำ ระบบประกอบด้วยถังเรซินแลกเปลี่ยนไอออนแบบด่างที่สามารถแยกสาร PFAS ทั้งโมเลกุลสายยาวและสายสั้นได้ โดย ถังสารละลายที่มีส่วนผสมของเกลือหรือด่างแก่ แอลกอฮอลล์ และน้ำ สำหรับรีเจนเนอเรตเรซินที่ใช้จนอิ่มตัวด้วย PFAS แล้วให้ใช้งานได้ใหม่ และระบบย่อยมากกว่า 1 ระบบ สำหรับแยก PFAS จากสารรีเจนเนอเรตให้กลับคืนมาใช้ใหม่ เช่น การระเหย การกลั่น ที่ต่อกับส่วนควบแน่น การแยกด้วยเมมเบรน และต่อกับถังเรซินแบบด่างเพื่อแยก PFAS จากสารรีเจนเนอเรต ซึ่งสามารถแยกถังเรซินออกไปกำจัดได้ ระบบนี้ยั่งยืนกว่าระบบเดิมเพราะสามารถแยก PFAS จากน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารละลายสำหรับรีเจนเนอเรตสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ของเสียมีพิษที่เกิดขึ้นลดลง จัดการและขนส่งไปยังแหล่งกำจัดได้ง่ายและไม่แพง